Statut Stowarzyszenia "Staszic"

S T A T U T
STOWARZYSZENIA „STASZIC”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem osób wyrażających wolę krzewienia i utrzymywania więzi koleżeńskich, solidarności i samopomocy wśród wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego imienia ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz zainteresowanych działaniem na rzecz szkoły.

§ 3

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE „STASZIC” zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Hrubieszowie przy Zespole Szkól nr 2, ul. 3 Maja 1, 22 – 500 Hrubieszów.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników i zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Stowarzyszenie ma na celu krzewienie i utrzymywanie więzi koleżeńskich, solidarności i samopomocy wychowanków oraz szeroko pojętą działalność na rzecz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego imienia ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie , zwanego dalej szkołą, a w szczególności:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych środowiska wychowanków oraz uczniów szkoły;
 2. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły;
 3. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego;
 4. Pomnażanie dorobku naukowego, sportowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły;
 5. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących, celom działalności edukacyjnej na rzecz środowiska wewnętrznego i zewnętrznego stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie realizując swoje cele będzie w szczególności:

 1. Zrzeszać osoby fizyczne i prawne akceptujące program Stowarzyszenia;
 2. Tworzyć zespoły, komisje i sekcje problemowe;
 3. Współdziałać z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-politycznymi i zawodowymi;
 4. Nawiązywać i utrzymywać kontakty z instytucjami, placówkami, organizacjami naukowymi, kulturalnymi,  artystycznymi i sportowymi;
 5. Współdziałać z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny szkoły;
 6. Prowadzić działania popularyzujące osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków;
 7. Dokumentować przeszłość i współczesność szkoły;
 8. Prowadzić działalność wydawniczą;
 9. Organizować i współorganizować imprezy naukowe, kulturalne, rozrywkowe, sportowe, integracyjne;
 10. Fundować nagrody laureatom organizowanych imprez;
 11. Otaczać opieką indywidualności naukowe i artystyczne;
 12. Inicjować i realizować różnorodne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju naukowego; wychowawczego i materialnego szkoły;
 13. Prowadzić działalność gospodarczą;
 14. Inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru szkoły.

 

 

III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1. Zwyczajnych;
2. Honorowych;
3. Wspierających;

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca wychowankiem  Gimnazjum lub Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica
 2. w Hrubieszowie, wyrażająca wolę współudziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, której pisemna deklaracja została zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec, pełnoletni wychowanek Gimnazjum lub Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, pragnący wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, którego deklaracja została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca sprzymierzeńcem, sympatykiem Gimnazjum lub Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, wyrażająca wolę współudziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, której pisemna deklaracja została zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. Brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia;
 3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;4. Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia, ulg i udogodnień zapewnianych przez władze Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju Szkoły lub dla rozwoju realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej.

 

 

§ 13

 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek honorowy ma prawo do niepłacenia składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia i wyrażająca gotowość udzielania mu pomocy merytorycznej i materialnej.
 2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

Członek wspierający ma prawo:

 1. Udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz naradach i zebraniach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub zespoły problemowe;
 2. Udziału we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia;
 3. Członek wspierający nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 16

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. Realizować cele Stowarzyszenia;
 3. Brać udział w pracach Stowarzyszenia;
 4. Regularnie płacić składki członkowskie;
 5. Przyczynić się do powiększenia duchowego i materialnego dorobku Stowarzyszenia.

§ 17

Utrata członkostwa następuje przez:

 1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia – zgłoszenie wystąpienia nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich;
 2. Skreślenie z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej przez okres jednego roku – mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia;
 3. W razie śmierci członka Stowarzyszenia;
 4. Na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia;
 5. Utratę zdolności do czynności prawnych członka Stowarzyszenia;
 6. Wykluczenie ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

 

Od uchwał Zarządu podjętych w sprawie skreślenia z listy członków i wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Uchwała Walnego Zebrania członków w powyższej sprawie jest ostateczna.

 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 19

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
 2. Władze Stowarzyszenia wymienione w § 18 pkt.2-4 wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Walne zebranie może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.

 

 

WALNE ZEBRANIE

§ 20

 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się w formie walnego Zebrania Członków.
 2. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zweryfikowaniu każdorazowo przed upływem kadencji ilości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia;
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 3. Udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. Wybór prezesa Stowarzyszenia i na jego wniosek, zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia spośród członków Zarządu dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika;
 5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 6. (z uwzględnieniem zapisu §28 pkt.2,  §31 pkt. 2  i §35 pkt. 2);
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia;
 8. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
 9. Nadawanie godności członka honorowego;
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i terminach ich płatności;
 11. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych;
 12. Podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego Statutu lub wymagających z uwagi na szczególną ważność – przejawu woli całego Stowarzyszenia.

§ 22

W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem stanowiącym;
 2. Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 23

 1. Uchwały Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym (lub na wniosek co najmniej 2 członków Walnego Zebrania) zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 2. 2. Walne Zebranie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie, walne zebranie będzie ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24

 1. Walne Zebranie wyborcze odbywa się raz na 5 lat po upływie kadencji władz Stowarzyszenia.
 2. 2. Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się co roku, po zamknięciu bilansu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 3. 3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie co najmniej na 2 tygodnie przed oznaczonym terminem jego odbycia.

§ 25

Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:- z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien określać porządek obrad.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 27

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

§ 28

 1. Zarząd składa się z 7 – 11 członków wybranych przez Walne Zebranie  Stowarzyszenia, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd ma prawo uzupełnić skład o  nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Zarządu wybranego przez walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ składu. Przy równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie jest jawne, jednak na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu głosowanie może być w formie tajnej.
 4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 30

Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. Urzeczywistnienie statutowych celów Stowarzyszenia;
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia;
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego dobrym imieniu;
 5. Tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych w razie potrzeb;
 6. Uchwalanie regulaminów szczegółowych dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 7. Przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetów Stowarzyszenia oraz kierowanie ich realizacją;
 8. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu;
 9. Przyjmowanie członków zwyczajnych oraz członków wspierających;
 10. Powoływanie – w miarę potrzeb – Biura Stowarzyszenia i określanie jego struktury;
 11. Zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu;
 12. Przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych;
 13. Występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się członków

i pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi i nagrodami;

 1. Organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej;
 2. Zwoływanie Walnego Zebrania;
 3. Wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, spośród których wybiera Przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swoje grono o nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Komisji wybranej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

§ 32

Osoby zasiadające w składzie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia oraz pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo być związani z tytułu kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.

§ 33

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Stowarzyszenia. Do jej kompetencji należy:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności;
 2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli;
 3. Składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
 4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 34

Komisja Rewizyjna w wyniku stwierdzonych uchybień pracy Zarządu lub Biura Stowarzyszenia a w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia lub zasad prawidłowej gospodarki ma obowiązek zawiadomić o nich Zarząd Stowarzyszenia. W innych przypadkach Komisja Rewizyjna może występować z zaleceniami pokontrolnymi, przy czym może wyznaczyć termin, w którym władze Stowarzyszenia są zobowiązane udzielić wyjaśnień.

§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 36

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez  Walne Zebranie.
 2. Sąd Koleżeński ma prawo uzupełnić swoje grono o nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Sądu wybranego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 4. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.

 

§ 37

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozstrzyganie sporów i konfliktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 2. Wypowiadanie się co do oceny postępowania członków niezgodnego z zasadami współżycia międzyludzkiego lub sprzecznego z założeniami Statutu, podstawowych uchwał i zarządzeń oraz nieetycznego postępowania w działalności członkowskiej.

§ 38

Sąd Koleżeński po rozpatrzeniu sprawy wydaje orzeczenie, w którym może uwolnić członka od stawianych mu zarzutów albo orzekając o winie:

 1. Udzielić członkowi upomnienia lub nagany;
 2. Zawiesić w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
 3. Wykluczyć ze Stowarzyszenia. Kara określona w pkt.3 musi być zatwierdzona przez Zarząd. Od postanowienia Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 39

Majątek Stowarzyszenia składa się z:

 1. Majątku nieruchomego i ruchomego;
 2. Funduszów.

§ 40

Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

 1. Składek członkowskich;
 2. Dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego;
 3. Dotacji, darowizn, zapisów i spadków;
 4. Ofiarności publicznej;
 5. Dochodów z działalności gospodarczej;
 6. Innych dochodów .

§ 41

 1. Działalność gospodarcza, o której mowa w 39 pkt.5 prowadzona jest według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach prawnych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 42

 1. W celu pomnażania majątku Stowarzyszenie może tworzyć odrębne struktury organizacyjne oraz współuczestniczyć na zasadzie udziałowca w działalności takich struktur, których celem statutowym jest dochodowa działalność gospodarcza.
 2. Zyski Stowarzyszenia z tytułu tej działalności są w całości przeznaczone na cele statutowe i nie podlegają podziałowi między członków Stowarzyszenia.

§ 43

 1. Oświadczenia i akty prawne Stowarzyszenia podpisuje łącznie prezes lub jeden z wiceprezesów (względnie osoby przez niego upoważnione, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd) oraz sekretarz.
 2. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje prezes lub jeden z wiceprezesów (względnie osoby upoważnione, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd) oraz skarbnik.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

 1. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia i przyjęcia przez władzę rejestracyjną.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o zmianach Statutu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 45

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 46

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Sądzie Rejonowym w Lublinie.

 

§ 47

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub jego pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Contribute!
Books!
Shop!

.