WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „STASZIC”
zaprasza na
WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
(działając na podst. § 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Staszic”)

Zebranie odbędzie się w dniu 6 marca 2017 r.
o godz. 17. 00 (drugi termin zebrania – godz. 17.15)
w siedzibie Stowarzyszenia
przy ul. 3 Maja 1 (budynek główny - aula szkolna)

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór przewodniczącego obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Przedstawienie propozycji plany pracy Stowarzyszenia na przyszły rok.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego – przedstawienie porządku wyborów i zasad głosowania oraz przeprowadzenie wyborów.
 10. Przedstawienie nowego Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 11. Przedstawienie zmian do Statutu Stowarzyszenia
 12. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie Stowarzyszenia
 13. Dyskusja nad zaplanowanym przez poprzedni Zarząd planem pracy Stowarzyszenia na przyszły rok, wniesienie poprawek i głosowanie nad przyjęciem.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.
 16. Zaproszenie na poczęstunek. 

Zarząd Stowarzyszenia „Staszic”
Hrubieszów, dnia 18 lutego 2017 r.                          

 

Contribute!
Books!
Shop!

.